210505 - White Spirit - 5 l

210505: White Spirit - 5 l
210505
210505_01
210505_02
210505_03
210505_04

Universele ontvetter en verdunner.
- Geschikt voor het verdunnen van olieverf en synthetische verf.
- Ook geschikt voor het reinigen van verfgereedschap en het ontvetten van metalen.

Eco Score E
Bus
4 bussen per doos
32 dozen per pallet (128 bussen)
5050 g
5400191600020
3
Gevarenaanduidingen :
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (door inademing).
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
210005
210505: White Spirit - 1 l
4 White Spirit - 1 l
Eco Score E
NASNARCERCEM
12 Fles