BE België

 1. Al onze aanbiedingen worden uitsluitend gedaan zonder verbintenis.
 2. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen.
 3. Behoudens schriftelijk akkoord kunnen bijzondere voorwaarden of bepalingen, voorkomend op de drukwerken van onze klanten ons in geen geval verbinden of ons tegenstelbaar zijn.
 4. De Rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, hetzij bij optreden als aanlegger, hetzij bij optreden als verweerder, zelfs met buitenlandse klanten. Een gelijkaardig beding voorzien in de algemene voorwaarden van onze klanten kan ons nooit tegenstelbaar zijn.
 5. Alle vertraging in de uitvoering van een bestelling kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding noch tot vernietiging van de bestelling. Alle gebeurtenissen of omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil zullen beschouwd worden als gevallen van heirkracht die ons van rechtswege ontlasten van onze verbintenissen en van alle verantwoordelijkheid.
 6. Alle door ons verkochte goederen, reizen zelfs indien franco geleverd, op risico van de koper. Klachten worden niet meer aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.
 7. Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar netto contant, ten zetel van de vennootschap. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking van deze bepaling of als schuldhernieuwing. Alle incasso-kosten zijn ten laste van de koper. Laattijdige vereffening van onze rekeningen heeft als gevolg dat wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak kunnen maken op verwijlintrest berekend aan 10% per jaar van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en veroorlooft ons alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen.
 8. Zo het bedrag van een factuur niet vereffend wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het rechtswege vermeerderd worden met 15% ten titel van strafbeding met een minimum van 18.60 Euro onverminderd de gerechtskosten en intresten.
 9. Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering verschuldigde bedrage, met inbegrip van renten en kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.
 10. Raadpleeg hier onze Privacy Policy.

NL Nederland

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij BOMA Nederland B.V. (hierna: 'BOMA') diensten of zaken aan een derde verstrekt of anderszins een opdracht van die derde (hierna: 'de Koper) aanvaardt, één en ander in de ruimste zin van het woord.
  2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Koper in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door BOMA schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Tussen BOMA en de Koper staat vast, dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Personen ten behoeve van wie deze algemene voorwaarden zijn geformuleerd
  De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd ten behoeve van:
  1. BOMA, met inbegrip van haar werknemers, directieleden, management en personen die in enige hoedanigheid voor haar werken
  2. alle derden die van BOMA instructies hebben gekregen of zullen krijgen
  3. een ieder wiens handelen of nalaten ertoe heeft geleid of zal leiden dat BOMA aansprakelijk wordt gehouden
  4. alle voormalige werknemers, directieleden en managementleden van BOMA en/of andere personen die eerder in enige andere hoedanigheid voor BOMA hebben gewerkt
  5. moeder-, zuster, en dochterrechtspersonen die zijn gelieerd aan BOMA
  6. eventuele begunstigden van testamenten en rechtsopvolgers van de personen die hierboven in lid (2.1) tot en met (2.5) van dit artikel 2 zijn genoemd
 3. Offerte, aanbiedingen en overeenkomst
  1. Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van BOMA zijn steeds vrijblijvend.
  2. De overeenkomst tussen BOMA en de Koper komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door BOMA van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door Koper, dan wel vanaf het tijdstip waarop door BOMA met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.
  3. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van BOMA binden BOMA slechts nadat en voor zover zij door de desbetreffende ondergeschikte schriftelijk zijn bevestigd.
  4. De persoon die tekent namens de Koper verklaart door het plaatsen van zijn (digitale) handtekening dat hij bevoegd is de Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten hiertoe zijn vervuld.
 4. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens
  1. De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van BOMA vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is BOMA niet aansprakelijk.
  2. De intellectuele eigendomsrechten op de door BOMA en/of in opdracht van de Koper gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij BOMA.
  3. De Koper is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOMA, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
  4. De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door BOMA wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
  5. Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen e.d. voorkomende in onder artikel 3.1. vermelde informatiedragers van BOMA, is zij niet aansprakelijk.
 5. Prijzen
  1. Door BOMA opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds gebaseerd zijn op de op bij de aanvrage verstrekte gegevens en levering af-fabriek, koersen van buitenlandse valuta, assurantiepremies, vrachten, margeregelingen en andere kosten, en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
  2. Indien na datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, daaronder begrepen maar niet beperkt tot belastingen, - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is BOMA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd.
  3. Door BOMA verleende handelskortingen gelden slechts voor orders met een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens nader door BOMA vast te stellen grens.
 6. Levering
  1. Zaken reizen voor rekening en risico van Koper, ook wanneer franco.
  2. Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege BOMA geschiedt, vindt levering plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats. De levering behoeft niet verder te geschieden dan tot daar waar het transportmiddel redelijkerwijs kan komen.
  3. BOMA heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Koper te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van (het aanbod tot) levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Koper.
  4. De Koper is verplicht de gekochte zaken onverwijld aan te nemen op het moment waarop deze aan de Koper worden aangeboden.
  5. Indien de Koper de aangeboden zaken weigert, daaronder o.a. vallend de situatie waarin de Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. BOMA heeft dan voor de oorspronkelijke vordering, te vermeerderen met de aanvullende kosten, een recht van retentie op de zaken.
   Bovendien heeft BOMA in dat geval het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
  6. Voor leveringen per afleveradres met een totaalwaarde beneden een door BOMA telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behoudt BOMA zich voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal een bestellingentoeslag worden berekend volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief.
  7. Het is BOMA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, ingeval van gedeeltelijke levering, is BOMA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  8. De in BOMA's orderbevestiging opgegeven levertijden dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst. Te late levering kan nimmer reden zijn de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren. In geval van te late levering is Koper verplicht BOMA eerst in gebreke te stellen.
  9. Onverminderd het hierboven onder 6.8 bepaalde, heeft BOMA, indien zij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, het recht en wel te zijner keuze om:
   1. de levering op te schorten tot de overmachttoestand zal zijn beëindigd
   2. de overeenkomst gedurende het onder 6.9.1) bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet vervulde gedeelte te ontbinden
   in zoverre dat een en ander plaats vindt door enkele schriftelijke kennisgeving van BOMA aan de Koper en zonder dat de Koper of BOMA terzake van die ontbinding recht op schadevergoeding kan doen gelden; voorts onverminderd Kopers verplichting wat al is geleverd te betalen en BOMA`s al gemaakte kosten te vergoeden. BOMA is verplicht op schriftelijk verzoek van koper de keuze hierboven onder 6.9.1). en 6.9.2). bedoeld, binnen veertien dagen na datum van ontvangst van het verzoek te bepalen.
  10. In de rechtsverhouding tussen BOMA en de Koper geldt als overmacht: bedrijfsstoornis van elke aard bij BOMA, haar leverancier of vervoerder, voorzover de bedrijfsstoornis van de wil van de bestuurders van BOMA niet afhankelijk is en de uitvoering van de overeenkomst voor BOMA belemmert, bemoeilijkt of op andere wijze nadelig beïnvloedt. Onder bedrijfsstoornis is mede begrepen enig overheidsvoorschrift het bedrijf of de handel van BOMA rakende, evenals vertraging bij leveranciers, vervoerders of door deze dan wel derden gebezigde vervoersmiddelen.
 7. Emballage
  1. Leenemballage blijft eigendom van BOMA. De Koper zal de leenemballage als goed huisvader beheren en is niet gerechtigd deze aan te passen, te vervreemden, aan derden ter beschikking te stellen of voor andere doeleinden of producten te gebruiken.
  2. De hoogte van de statiegeldtarieven en de duur van de huurvrije periode worden van tijd tot tijd door BOMA vastgesteld en desgevraagd aan de Koper ter kennis gebracht.
  3. BOMA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten begaan bij de vervaardiging of de samenstelling van de door BOMA beschikbaar gestelde leenemballage. Belading of vulling van door de Koper beschikbaar gesteld transportmaterieel en/of emballage geschiedt geheel onder Kopers verantwoordelijkheid, ook indien deze door BOMA geschiedt en/of door BOMA terzake van dit materieel of deze emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. BOMA is bevoegd te weigeren zodanig materiaal of emballage te beladen c.q. te vullen, wanneer dit materieel c.q. emballage naar BOMA`s oordeel niet voldoet aan de eisen, die daaraan in verband met de veiligheid in redelijkheid gesteld dienen te worden. BOMA is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De bepaling in dit artikellid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de directie van BOMA.
  4. Voorzover een tegenstrijdigheid zou blijken tussen het onder 7.3 bepaalde en artikel 16 van deze algemene voorwaarden, prevaleert het onder 7.3 bepaalde.
  5. Terugzending van emballage moet geschieden compleet en in goede staat franco huis BOMA tenzij door BOMA opgehaald.
  6. Indien de emballage onbruikbaar is geworden of onrein vanwege Koper, is BOMA gerechtigd geen statiegeld te restitueren, onverminderd het recht aanvullende schade te vorderen.
 8. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering
  1. BOMA is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Koper en BOMA voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde.
  2. BOMA is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  3. Annulering door de Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van BOMA. Indien BOMA akkoord gaat met de annulering, is de Koper aan BOMA een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Koper bij uitvoering van de overeenkomst aan BOMA zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van BOMA op volledige vergoeding van kosten en schaden.
 9. Betaling
  1. De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van BOMA. Afwijkende betalingsregelingen of contante betalingen, dienen vooraf schriftelijk door BOMA te worden bevestigd.
  2. De in artikel 9.1 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Indien geen volledige betaling of indien geen volledige betaling in termijnen heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten) gerechtelijke surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Koper is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Koper geacht in verzuim te zijn en is zonder nader ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment de vordering op de Koper onmiddellijk opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een (1) maand als een volle maand wordt aangemerkt over het openstaande opeisbare bedrag (hoofdsom inclusief kredietkostenvergoeding van 1,5 % per maand en wettelijke handelsrente).
  3. Indien BOMA in verband met niet-tijdige betaling (buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de Koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van 50, - euro bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
  4. BOMA is gerechtigd om -ongeacht afwijkende voorschriften of bepalingen - alle betalingen in een door BOMA te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen de Koper van levering, rente en/of kosten aan BOMA verschuldigd is.
  5. Een afstand van het recht op verrekening geldt indien de Koper surséance van betaling en/of faillissement of schuldsanering heeft aangevraagd c.q. is uitgesproken.
 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van BOMA tot aan het moment waarop de Koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij BOMA zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Koper gehouden de door BOMA geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van BOMA te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van BOMA ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
  2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Koper voor eigen rekening en risico gehouden.
  3. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens BOMA niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Koper verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan BOMA ter beschikking te stellen. Indien de Koper hieraan niet meewerkt, is BOMA zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Koper reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van BOMA zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Koper worden gebracht.
  4. De Koper is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Koper de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Koper verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.
  5. BOMA verschaft aan de Koper op het moment dat de Koper aan al zijn verplichtingen jegens BOMA heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de BOMA, mede ten behoeve van andere aanspraken die BOMA op de Koper heeft. De Koper zal op eerste verzoek aan BOMA alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.
 11. Geschiktheid en garantie
  1. BOMA garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
  2. Mededelingen door of namens BOMA betreffende de kwaliteit, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen in het algemeen van de zaken binden BOMA slechts indien zij schriftelijk zijn gedaan en met de onmiskenbare bedoeling een garantie te geven.
  3. Mededelingen van de producent met betrekking tot het onder a. bedoelde, al dan niet via BOMA aan de Koper, binden BOMA niet, tenzij BOMA uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt zodanige mededelingen voor haar rekening te nemen, blijvende ook dan het onder 11.2 bepaalde eveneens van toepassing.
 12. Reclamaties
  1. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 15.6.
  2. Elke vordering van koper terzake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verkoper, die tot ontbinding der overeenkomst en die uit onrechtmatige daad daaronder begrepen, is uitgesloten, behalve indien en voor zover de vordering strekt tot nakoming van de aan de Koper in de volgende leden van dit artikel verleende rechten.
  3. Onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot de termijn waarbinnen gereclameerd kan worden, is de Koper in alle gevallen verplicht de hem geleverde zaken te controleren alvorens deze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen of door te leveren. In geval van levering in bulk dient de Koper de zaken te controleren alvorens wordt overgeladen in reservoir. Onder de controleplicht is in deze bepaling mede begrepen de controle van de verpakking van het geleverde, het gewicht van de verpakking, indien van belang, daaronder begrepen.
  4. Reclames van de Koper dienen op straffe van verval van ieder vorderingsrecht zijdens Koper, niet later dan acht dagen na aankomst op de door koper opgegeven bestemming of bij gebreke van zodanige opgave niet later dan acht dagen na ingebruikneming, toepassing of doorlevering der zaken of, indien de zaken wegens vrees voor bederf niet direct gecontroleerd kunnen worden, onmiddellijk na controle der zaken schriftelijk en, waar van toepassing, vergezeld van een monster bij verkoper te worden ingediend.
  5. Reclames van de Koper moeten gegrond zijn op de kwaliteit, de toestand of de hoeveelheid der zaken op het moment van het verlaten van de fabriek of het magazijn. Ingebruikneming of doorverkoop der zaken geldt in alle gevallen als acceptatie. Bij levering in bulk geldt het doen overladen in reservoir als acceptatie.
  6. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan BOMA te berichten.
  7. Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
  8. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
  9. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor BOMA ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht.
  10. Indien een reclame gegrond is op een garantie als hierboven onder artikel 11.2 en 11.3 bedoeld, moet (in zoverre) in afwijking van het onder 12.4 bepaalde, de reclame in elk geval binnen de garantietermijn in het bezit van de BOMA zijn. Indien de garantietermijn niet in de overeenkomst met zoveel woorden vermeld is, geldt een garantie voor de duur van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van verlaten van de fabriek of het magazijn.
  11. Ook in het geval bedoeld onder 12.9 geldt ingebruikneming of doorverkoop der zaken als acceptatie en doet ingebruikneming, toepassing of doorverkoop elk recht van de Koper tot reclame respectievelijk bezwaar tegen het geleverde, vervallen. Bij levering in bulk geldt het doen overladen in reservoir als acceptatie
 13. Retournering van zaken
  1. Indien sprake is van aan BOMA ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Koper geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Koper in rekening worden gebracht.
  2. Onder de door BOMA te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal voor de Koper bestelde zaken worden in geen geval retourgenomen.
 14. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
  1. Zaken/producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door BOMA geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven.
  2. Daarnaast voert BOMA ook zaken/producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door BOMA aangeboden zaken/producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze zaken/producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor volledig risico van de Koper.
  3. De Koper vrijwaart BOMA voor alle mogelijke schade en kosten deswege.
 15. Informatieverplichtingen
  1. Onverminderd alle overige rechten van BOMA is de Koper, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, verplicht BOMA daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.
  2. De Koper verplicht zich om BOMA steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de overeenkomst voor BOMA van belang kan zijn.
  3. Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel leidt ertoe dat de Koper zich terzake niet op overmacht kan beroepen.
 16. Schade en Aansprakelijkheid
  1. BOMA, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Koper met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door BOMA of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.
  2. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien BOMA in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.
  3. In het bijzonder is Verkoper niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, beschadiging aan materiaal, roerende of onroerende zaken, schade waarvoor Koper zelf verzekerd is of redelijkerwijs kon zijn.
  4. Het in onderdeel 16.1 en 16.2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Koper opzet of bewuste roekeloosheid van BOMA bewijst, in welk geval BOMA echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Koper.
  5. De aansprakelijkheid van BOMA ingevolge artikel dit artikel is te allen tijde beperkt tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, althans telkens beperkt tot een absoluut maximum bedrag ad € 2.500,- althans totzover de verzekering van Verkoper tot uitkering overgaat.
  6. De door BOMA geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1 garandeert BOMA echter nie t en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
  7. Indien de overeenkomst met de Koper zaken betreft die BOMA van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Koper geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van BOMA uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
 17. Vrijwaring
  1. De Koper vrijwaart BOMA tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door BOMA geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Koper BOMA tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door BOMA verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BOMA.
 18. Tekortkoming BOMA
  1. In geen geval is sprake van een tekortkoming van BOMA, indien:
   a. en zolang de Koper jegens BOMA in verzuim is
   b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld
   c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden
 19. Verval garantieverplichting
  1. Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Koper kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.
  2. De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door BOMA toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.
 20. Ontbinding overeenkomst
  1. De Koper zal een met BOMA gesloten overeenkomst te allen tijde stipt nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren.
  2. BOMA is gerechtigd de overeenkomst met de Koper, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van BOMA op volledige vergoeding van de Koper van kosten en schade, schriftelijk te ontbinden, indien:
   • de Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 8.2 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen
   • de Koper (bij natuurlijk persoon) overlijdt
   • de Koper surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert
   • de Koper failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd
   • sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Koper of overgang van diens onderneming
   • sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de Koper
   • sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de Koper
   • beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Koper wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven
   • de Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens BOMA en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
  3. Naast hetgeen in artikel 21.2 is opgenomen, kunnen nadat de overmacht aan de zijde van BOMA als bedoeld in artikel 6.10 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Koper als BOMA de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
  4. Alle vorderingen welke BOMA in het geval bedoeld in dit artikel op de Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  5. Onverminderd haar overige rechten heeft BOMA in de situaties als omschreven in artikel 21.2 en 20.3 het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Koper gesloten overeenkomst(en) op te schorten.
  6. Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van BOMA die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.
 21. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOMA is het de Koper niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen.
  2. BOMA is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent de Koper hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.
 22. Aansprakelijkheid Koper
  1. Indien de Koper een rechtspersoon is, verbindt zij haar bestuurder(s) middels dezen hoofdelijk voor de uit de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen.
  2. Laat de Koper zulks na, verbeurt zij een geldboete ad € 250,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat zulks niet alsnog geschiedt, zulks vanaf de dag dat de bestuurder is c.q. bestuursters zijn aangesproken door BOMA.
  3. Indien de overeenkomst in feite is aangegaan door de bestuurder(s) van de Koper, verklaart de bestuurder c.q. verklaren de bestuurders middels aanvaarding van deze algemene voorwaarden zich hoofdelijk aansprakelijk.
 23. Geheimhouding en communicatie
  1. De Koper zal voorafgaand aan alsmede na tekening van de overeenkomst door beide partijen, noch na beëindiging van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOMA, geen informatie aan derden verstrekken over de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruiken van de overeenkomst voor publicitaire doeleinden.
  2. De Koper, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende BOMA die zij in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van klanten en/of andere relaties van BOMA, waarvan Koper uit hoofde van haar functie kennis neemt.
  3. De Koper zal de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (werknemers en/of) derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding verplichten.
 24. Verbod overname personeel
  1. Het is de Koper of elke direct of indirect aan de Koper gelieerde (rechts)personen, verboden aan BOMA op welke wijze dan ook verbonden medewerkers, daaronder in ieder geval te verstaan: werknemers, in dienst te nemen, te doen nemen, met hen handel te drijven of op welke wijze ook te bewegen tot het verstrekken van of het ontvangen van gelden voor eigen baat (steekpenningen) of informatie in de breedste zin des woords betreffende BOMA, of aan haar gelieerde (rechts)personen, welke naar haar aard begrepen kan worden gevoelig te zijn.
  2. Indien de Koper in strijd handelt met dit artikel is deze een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,00 aan BOMA, waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.
 25. Wijziging voorwaarden
  1. BOMA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de Koper gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Koper niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Koper geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
 26. De bevoegde rechter en toepasselijk recht
  1. Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BOMA, te weten de rechtbank te Roermond, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.
 27. Diversen
  1. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie.
  2. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan in te stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 28. Raadpleeg hier onze Privacy Policy.

BE Luxemburg

 1. Al onze aanbiedingen worden uitsluitend gedaan zonder verbintenis.
 2. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen.
 3. Behoudens schriftelijk akkoord kunnen bijzondere voorwaarden of bepalingen, voorkomend op de drukwerken van onze klanten ons in geen geval verbinden of ons tegenstelbaar zijn.
 4. De Rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, hetzij bij optreden als aanlegger, hetzij bij optreden als verweerder, zelfs met buitenlandse klanten. Een gelijkaardig beding voorzien in de algemene voorwaarden van onze klanten kan ons nooit tegenstelbaar zijn.
 5. Alle vertraging in de uitvoering van een bestelling kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding noch tot vernietiging van de bestelling. Alle gebeurtenissen of omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil zullen beschouwd worden als gevallen van heirkracht die ons van rechtswege ontlasten van onze verbintenissen en van alle verantwoordelijkheid.
 6. Alle door ons verkochte goederen, reizen zelfs indien franco geleverd, op risico van de koper. Klachten worden niet meer aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.
 7. Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar netto contant, ten zetel van de vennootschap. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking van deze bepaling of als schuldhernieuwing. Alle incasso-kosten zijn ten laste van de koper. Laattijdige vereffening van onze rekeningen heeft als gevolg dat wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak kunnen maken op verwijlintrest berekend aan 10% per jaar van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en veroorlooft ons alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen.
 8. Zo het bedrag van een factuur niet vereffend wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het rechtswege vermeerderd worden met 15% ten titel van strafbeding met een minimum van 18.60 Euro onverminderd de gerechtskosten en intresten.
 9. Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering verschuldigde bedrage, met inbegrip van renten en kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.
 10. Raadpleeg hier onze Privacy Policy.

FR Frankrijk

 1. Al onze aanbiedingen worden uitsluitend gedaan zonder verbintenis.
 2. Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen.
 3. Behoudens schriftelijk akkoord kunnen bijzondere voorwaarden of bepalingen, voorkomend op de drukwerken van onze klanten ons in geen geval verbinden of ons tegenstelbaar zijn.
 4. De Rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, hetzij bij optreden als aanlegger, hetzij bij optreden als verweerder, zelfs met buitenlandse klanten. Een gelijkaardig beding voorzien in de algemene voorwaarden van onze klanten kan ons nooit tegenstelbaar zijn.
 5. Alle vertraging in de uitvoering van een bestelling kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding noch tot vernietiging van de bestelling. Alle gebeurtenissen of omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil zullen beschouwd worden als gevallen van heirkracht die ons van rechtswege ontlasten van onze verbintenissen en van alle verantwoordelijkheid.
 6. Alle door ons verkochte goederen, reizen zelfs indien franco geleverd, op risico van de koper. Klachten worden niet meer aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.
 7. Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar netto contant, ten zetel van de vennootschap. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking van deze bepaling of als schuldhernieuwing. Alle incasso-kosten zijn ten laste van de koper. Laattijdige vereffening van onze rekeningen heeft als gevolg dat wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak kunnen maken op verwijlintrest berekend aan 10% per jaar van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en veroorlooft ons alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen.
 8. Zo het bedrag van een factuur niet vereffend wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het rechtswege vermeerderd worden met 15% ten titel van strafbeding met een minimum van 18.60 Euro onverminderd de gerechtskosten en intresten.
 9. Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering verschuldigde bedrage, met inbegrip van renten en kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.
 10. Raadpleeg hier onze Privacy Policy.